Voorwaarden

Door uw toegang tot en gebruik van deze website, verklaart U de volgende voorwaarden te accepteren.

Communicatie

I. Firma R.van den Berg NV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, met inbegrip van gederfde winst en geleden verlies, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website.

II. Als een toegezonden document niet door de ontvangende partij kan worden ontcijferd of begrepen, dan zal de ontvangende partij proberen contact op te nemen met de afzendende partij (als de indentiteit van de afzender te achterhalen is) en alle redelijkerwijs te verwachten handelingen ondernemen om het document te corrigeren en alsnog te verwerken.

III. U en Firma R.van den Berg NV komen overeen dat bepaalde koop- en verkoopdocumenten elektronisch verzonden zullen worden, in plaats van traditionele papieren documenten. Elektronisch gezonden documenten zijn wettelijk evenzeer bindend als traditionele papieren documenten, met dien verstande dat verkoopvoorwaarden van Firma R.van den Berg NV van toepassing zijn op alle door U geplaatste bestellingen van producten.

IV. Bij de uitvoering van transacties via Internet, zullen beide partijen zich identificeren met door Firma R.van den Berg NV goedgekeurde gebruikersnamen of e-mailadressen. De aanwezigheid van de gebruikersnaam of het e-mailadres is voldoende om de afkomst en authenticiteit van ieder elektronisch document te bevestigen. De partijen zijn verantwoordelijk voor alle Internettransacties die zijn aangegaan onder de door Firma R.van den Berg NV goedgekeurde gebruikersnaam en wachtwoord.

V. Iedere partij draagt de onkosten die zij maakt voor de uitvoering van Internettransacties, met inbegrip van de kosten voor de diensten van haar Internet Service Provider (ISP).

VI. De informatie op deze website, waaronder de prijzen, specificaties en beschikbaarheid van Firma R.van den Berg NV producten, kan zonder voorafgaande waarschuwing veranderen. De producten en prijzen aangegeven op deze website, zijn slechts een uitnodiging tot onderhandelen. Bestellingen dat u via deze website doorstuurd, zijn geen bindende verplichting tenzij en alvorens deze aanvaard zijn door Firma R.van den Berg NV. (Een bevestiging van ontvangst van uw bestelling is geen aanvaarding).

Veiligheid

I. Beide partijen zullen alle redelijkerwijs te verwachten voorzorg nemen om de computers waarmee zij documenten zenden en ontvangen te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik.

II. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de toegewezen gebruikersnamen en wachtwoorden. Geen van beide partijen zal de gebruikersnaam en het wachtwoord van de andere partij bekendmaken aan onbevoegde personen.

III. Wanneer een van beide partijen een veiligheidslek of onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden constateert, zal zij onmiddellijk de andere partij daarover inlichten, onderzoek doen naar de veiligheidslek of het onbevoegde gebruik, en de andere partij inlichten over de uitslag van dit onderzoek. De verzending van elektronische documenten zal worden opgeschort totdat de veiligheid is hersteld naar tevredenheid van beide partijen.

Vertrouwelijkheid

De inhoud van deze website is vertrouwelijk en eigendom van Firma R.van den Berg NV. U verklaart dat U en uw werknemers de informatie op deze website op geen wijze zullen meedelen aan derden en alle redelijke voorzorg zullen nemen om openbaring van de informatie te voorkomen

Fouten/Correcties

De informatie op deze website kan typefouten, technische onnauwkeurigheden en andere fouten bevatten, en kan zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. De foto's en afbeeldingen van de producten zijn niet contractueel

Copyright / Intellectuele eigendom

Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd door wereldwijde copyrightwetten en –verdragen. De gebruikers MOGEN voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik één kopie van het materiaal dat op de website gepubliceerd is downloaden of afdrukken, op voorwaarde dat zij dit materiaal op geen wijze wijzigen en niet de copyright- en handelsmerken wissen of veranderen. Het materiaal op deze website is uitsluitend voor rechtmatige doeleinden ter beschikking gesteld. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, uitgedeeld of verzonden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Firma R.van den Berg NV. Firma R.van den Berg NV behoudt de intellectuele eigendom van al het materiaal dat van deze website gedownload is.

Algemene Verkoops en Leveringsvoorwaarden

Definities
Onze offertes en lopende prijzen zijn zonder verplichting.
De bestellingen in omloop kunnen niet geannuleerd worden omwille van een laattijdige levering. De leveringstermijnen zijn zonder verplichting en enkel maar voor U in te lichten opgegeven.
De goederen blijven onze eigendom tot de volledige vereffening van de rekening.
De fakturen zijn betaalbaar op hun vervaldag . De reklamaties ontheffen de koper niet van zijn verplichting de fakturen te betalen binnen de overeengekomen termijn.
De niet vereffende fakturen op hun vervaldag zullen zonder voorafgaande aanmaning met 18% verhoogd worden bij wijze van schadevergoeding met een minimum van 25 euros.
In geval van niet-betaling, hebben wij het recht de goederen bij de klant terug te nemen.
De niet-betaling van een rekening op de vervaldag, brengt de onmiddelijke invorderbaarheid mee van alle nog te betalen bedragen, alsmede het recht om iedere bestelling te vernietigen.
Alle goederen worden opgenomen en aanvaard in onze magazijnen en reizen, zelfs wanneer ze franco verzonden worden, op risico van de bestemmeling.
De klachten moeten binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen binnenkomen, anders zullen ze niet meer aangenomen worden.
Wij weigeren de algemene verkoopsvoorwaarden vermeld op brieven of andere documenten van onze klanten te aanvaarden. Ieder koper wordt geacht bij het afgeven van een bestelling onze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en verbindt zich deze te eerbiedigen.
In geval van geding zijn de rechtbanken te Brussel .
 

Retour.

Zodra de retour is gebeurt, u heeft recht op een terugbetaling, in vorm van een aankoopbon, op voorwaarde dat het product binnen de 14 dagen na ontvangst aan ons is retour gestuurd is, en op voorwaarde dat ze in hun originele staat bevinden en niet gebruikt is geweest.

 

We zijn niet in staat om artikelen terug te betalen of te ruilen die zich niet in originele staat bevinden.

 

LET OP : Alle kosten (levering, installatie, ompakken, ect…) veroorzaakt door een annulatie, die niet aan onze voorwaarden voldoet, worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag (in vorm van een aankoopbon), in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid.

 

 

Terugbetaling.

Zodra de retour is gebeurt, u heeft recht op een terugbetaling, in vorm van een aankoopbon, op voorwaarde dat het product binnen de 14 dagen na ontvangst aan ons is retour gestuurd is, en op voorwaarde dat ze in hun originele staat bevinden en niet gebruikt is geweest. We zijn niet in staat om artikelen terug te betalen of te ruilen die zich niet in originele staat bevinden. LET OP : Alle kosten (levering, installatie, ompakken, ect…) veroorzaakt door een annulatie, die niet aan onze voorwaarden voldoet, worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag (in vorm van een aankoopbon), in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid.

Enkel op voorwaarde dat het product binnen de 14 dagen na ontvangst in het oorspronkelijke staat terugkomt.

Goederen in niet originele staat worden niet terugbetaald of omgeruild.